Zapytanie ofertowe o realizację usług transportu kolejowego intermodalnego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wybór przewoźnika/ -ów kolejowego, zapewniającego realizację transportu kolejowego dla kontenerów morskich na trasach Gdynia/Gdańsk – Łódź; Gdynia/Gdańsk – Dębica oraz Łódź – Dębica wraz z kompleksową obsługą bocznicową w portach BCT, GCT, BH oraz na terminalach kontenerowych Spedcont Łódź i Proclean Dębica  w okresie od 01.04.2024 do 31.12.2024 r. Zamawiający oczekuje zapewnienia terminowości dostaw na poziomie min 96 % w ujęciu miesięcznym.

Koncepcja przewozów

 Przewoźnik odpowiada za organizację i realizację przewozu kontenerów w oparciu
o tygodniowe harmonogramy składane przez Zamawiającego, z założeniem realizacji co najmniej 6 wahadeł w relacji BCT/GCT/BH – Łódź oraz 2 wahadeł w relacji BCT/GCT/BH – Dębica.

 Warunki złożenia oferty

Warunkami złożenia oferty są posiadanie kompetencji, licencji i uprawnień do realizacji usług przewozów kolejowych towarów oraz dysponowanie wiedzą
i doświadczeniem w zakresie wystarczającym do należytego wykonania przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający na potrzeby realizacji założonej koncepcji przewozowej wymaga zapewnienia ze strony przewoźnika minimum:

  • dwóch dedykowanych zestawów wagonowych o kompozycji 27 wagonów 80’ i/ lub kompozycji wagonów 80’ i lekkich 40’ do przewozu ciężkich kontenerów 20’ oraz przynajmniej dwóch lokomotyw trakcyjnych dla relacji BCT/GCT/BH – Łódź
  • jednego dedykowanego zestawu wagonowego o kompozycji 27 wagonów 80’ i/lub kompozycji wagonów 80’ i lekkich 40’ do przewozu ciężkich kontenerów 20’ oraz przynajmniej jednej lokomotywy trakcyjnej dla relacji BCT/GCT/BH/Łódź – Dębica
  • lokomotyw manewrowych i zasobów ludzkich pozwalających na realizację serwisu we wszystkich wyżej wskazanych punktach przeładunkowych.

Obsługa przesyłki winna zawierać również  możliwość wystawiania listów przewozowych CIM, CUV a także monitorowanie i raportowanie przebiegu przewozu. W stawkę powinny być wliczone wszelkie koszty dodatkowe takie jak obsługa manewrowa na punktach ładunkowych, podstawienia na terminale oraz zajętość torów, czas wolny na załadunek/ rozładunek na wskazanych terminalach w wymiarze 12h i inne wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.

W ofercie powinny się znaleźć wszelkie istotne uwarunkowania, takie jak warunki anulacji, składania harmonogramów tygodniowych

Oferta powinna zawierać deklarację Oferenta w zakresie transit time dla każdej
z relacji objętych niniejszym Zapytaniem ofertowym

Kryterium oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest cena netto za pociąg w określonym kierunku zależny od tonażu przesyłki w zakresie od 800 do 2400 ton, w przedziałach co 200 t. Jednocześnie Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert będzie brał pod uwagę deklarowane przez Oferentów zestawienie składów wagonowych, przy czym najbardziej oczekiwaną jest kompozycja 22 x 80’+ 11 x lekkich 40’ do przewozu ciężkich kontenerów 20’ dla każdego ze składów dla każdej z destynacji. Ocenie będzie podlegał również czas przejazdu dla każdej z relacji zadeklarowany przez Oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia bez rozpatrywania ofert od Oferentów nie spełniających warunków złożenia oferty.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie
z dopiskiem “Zapytanie ofertowe o realizację usług transportu kolejowego DTK” do dnia 13 marca 2024 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty drogą e-mail na adres mailowy: sekretariat@spedcont.pl
w wymaganym terminie.

Termin i sposób rozstrzygnięcia

Do dnia 15 marca 2024 r. Zamawiający dokona oceny ofert według kryteriów określonych w Zapytaniu ofertowym i wybierze oferty najkorzystniejsze cenowo. Przewoźnicy z najkorzystniejszymi ofertami zostaną zaproszeni na indywidulane negocjacje w siedzibie Zamawiającego lub online w dniach 18-22 marca 2024 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 25 marca 2024 r.

Zamawiający zakłada możliwość wyboru jednego lub kilku Oferentów do obsługi każdej destynacji wskazanej w niniejszym Zapytaniu ofertowym  i poinformuje Oferenta / Oferentów o tym wyborze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przewoźnika na danej destynacji jeżeli wybrany nie spełni założeń terminowości 96 % wskazanej w przedmiocie zamówienia, lub w przypadku, gdy liczba rzeczywiście zaangażowanych zasobów będzie niższa od zadeklarowanej/

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia wyboru oferty, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Osoba kontaktowa

Osobą kontaktową w zakresie objętym niniejszym Zapytaniem ofertowym jest P. Marcin Miecznikowski marcin.miecznikowski@spedcont.pl

 

Załączniki do pobrania: