Zapytanie ofertowe o realizację usług transportu drogowego

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do wzięcia udziału w przetargu na usługi transportowe wymienione poniżej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29/02/2023
Osobą kontaktową w zakresie objętym niniejszym Zapytaniem ofertowym jest P. Marcin Okraszewski marcin.okraszewski@spedcont.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór przewoźnika/ -ów świadczącego usługi transportu drogowego, który zapewni transport towarów dla kluczowych Klientów Zamawiającego w okresie od 16 marca do 31 grudnia 2024 r. przy jednoczesnym zapewnieniu terminowości dostaw na poziomie min 98 %. Usługa transportowa jest rozumiana jako: odbiór, załadunek, przewóz i rozładunek kontenerów na trasach wskazanych przez Zamawiającego z/do Terminala Kontenerowego Spedcont w Łodzi do/z niżej wskazanych destynacji:

1) BSH-Live lokalizacje Bukowiec ul. Metalowa 3, ul. Niciarniana 54 Łódź, Papiernicza 1 Łódź, ul. Wedmanowa 10 Łódź, CLS ul. Jędrzejowska 81 Łódź
ilości historyczne za okres ostatnich 6 miesięcy (1614 kontenerów)

2) Ikea Ociąż– Torowa 11, 63-460 Ociąż
ilości historyczne za okres ostatnich 6 miesięcy (430 kontenerów) minimum EURO 5

3) Castorama (dwie lokalizacje- ul Wodna 49 Stryków i Kiełmina 75 Stryków)
ilości historyczne za okres ostatnich 6 miesięcy (785 kontenerów)

4) BIG STAL– Sadykierz 103, 97-220 Rzeczyca
ilości historyczne za okres ostatnich 6 miesięcy (54 kontenery)

5) Auchan Wolbórz– Gądki 1, 97-320 Wolbórz
ilości historyczne za okres ostatnich 6 miesięcy (212 kontenerów)

6) OBI Natolin, 92-701 Natolin
ilości szacowane w okresie 6 miesięcy (500 kontenerów)

7) BSH CLS– shunting- ul. Jędrzejowska 81 Łódź
ilości szacowane w okresie 6 miesięcy (2992 kontenerów)

8) AMAZON– Józefów 3A Łódź
ilości szacowane w okresie 6 miesięcy (435 kontenerów)

Powyżej podane ilości wynikają z danych historycznych lub szacowanych przez Zamawiającego, mają charakter informacyjny i nie są wiążące. Wskazane ilości podlegają wahaniom wynikającym z sezonowości, zmian produkcyjnych obsługiwanych Klientów oraz wahań rynkowych.

Warunki złożenia oferty:

Warunkami złożenia oferty są: posiadanie kompetencji i uprawnień do prowadzenia i wykonywania usług transportu drogowego, posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wystarczającym do należytego wykonania przedmiotu Zamówienia, posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi pozwalającymi na terminowe wykonania przedmiotu Zamówienia.

Kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są: cena netto za jedną trasę transportową liczona jako ryczałt oraz liczba samochodów dedykowanych do obsługi destynacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia bez rozpatrywania ofert od Oferentów nie spełniających warunków złożenia oferty.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Zapytanie ofertowe o realizację usług transportu drogowego DTD” do dnia 29.02.2024 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty drogą e-mail na adres mailowy: sekretariat@spedcont.pl w wymaganym terminie.

Termin i sposób rozstrzygnięcia:

Do dnia 01 marca 2024 r. Zamawiający dokona oceny ofert według kryteriów określonych w Zapytaniu ofertowym i wybierze oferty najkorzystniejsze cenowo. Przewoźnicy z najkorzystniejszymi ofertami zostaną zaproszeni na indywidulane negocjacje w siedzibie Zamawiającego w dniach 4-8 marca 2024 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 14 marca 2024 r.

Zamawiający zakłada możliwość wyboru jednego lub kilku Oferentów do obsługi każdej destynacji wskazanej w niniejszym Zapytaniu ofertowym i poinformuje Oferenta / Oferentów o tym wyborze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przewoźnika na danej destynacji jeżeli obecny nie spełni założeń terminowości 98 % wskazanej w przedmiocie zamówienia, lub w przypadku, gdy liczba rzeczywiście zaangażowanych samochodów będzie niższa od zadeklarowanej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Osoba kontaktowa:

Osobą kontaktową w zakresie objętym niniejszym Zapytaniem ofertowym jest P. Marcin Okraszewski marcin.okraszewski@spedcont.pl

 

Załączniki do pobrania: