Rozstrzygnięcie przetargu na modernizację dwóch suwnic bramowych

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. informuje, że z dniem 03.08.2020r. zakończył się przetarg na modernizację dwóch suwnic bramowych posadowionych na Terminalu Kontenerowym w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej 60 wraz ze świadczeniem usługi serwisu w okresie gwarancji  w ramach projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź Olechów” realizowanego w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na opublikowany przetarg wpłynęły trzy oferty. Dwie oferty zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Trzecia oferta nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu przetargu ze względu na brak wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę jej rozpatrzenia.

Największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty określonymi w zapytaniu ofertowym, otrzymała oferta firmy ERBUD Industry Centrum Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Puszkina 78, 92-516 Łódź, KRS: 0000067522, NIP: 728-10-03-292, która zostaje Dostawcą przedmiotu zamówienia.

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. dziękuje wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu.