Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. – pytania I odpowiedzi

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści przetargu polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych w systemie „Projektuj i Buduj” w ramach modernizacji dwóch ciągów  komunikacyjnych na Terminalu kontenerowym w Łodzi przy ulicy Tomaszowkiej 60„ przekazujemy jak niżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowej konstrukcji nawierzchni jako sztywnej z uwzględnieniem założenia, że projektowana konstrukcja nawierzchni powinna spełniać wymagania jak dla kategorii ruchu – KR-7, a dolne warstwy konstrukcji mają za zadanie zapewnić osiągnięcie nośności min. E2 ≥ 120MPa?

Odpowiedź:

Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z PFU punkt 1.4.2 Konstrukcja nawierzchni.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni sztywnych metodami mechanistycznymi?

Odpowiedź:

Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z PFU punkt 1.4.2 Konstrukcja nawierzchni.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia równoważne wymaganym powyżej tj. osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, które swym zakresem obejmują także uprawnienie do kierowania budową i robotami budowlanymi w zakresie dróg, jeżeli w dniu wydania uprawnień budowlanych obowiązywały przepisy, które nie wyodrębniały specjalizacji drogowej jako odrębnej specjalizacji? Jest to zbieżne ze stanowiskiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: https://www.piib.org.pl/organy/krajowa-komisja-kwalifikacyjna/przykladowe[1]wyjasnienia-dotyczace-zakresu-uprawnien-budowlanych/rok-1994/471-1994-r-uprawnienia-budowlane-w[1]specjalnosci-konstrukcyjno-budowlanej-a-uprawnienia-w-zakresie-drog-i-mostow?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako spełnienie ww. warunku przez posiadające uprawnienia konstrukcyjno[1]budowlane bez ograniczeń, które swym zakresem obejmują także uprawnienie do kierowania budową i robotami budowlanymi w zakresie dróg

 

Pytanie 4

Czy wystarczy wskazać jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3,0 mln PLN brutto, którą realizowała osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Dyrektora Kontraktu/Kierownika Budowy/Kierownika Robót jako potwierdzenie spełnienia warunku?

Odpowiedź:

Tak, wystarczy wykazać jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3,0 mln PLN brutto

 

 

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku, wykazania się osobą skierowaną do realizacji zamówienia na stanowisku Dyrektora Kontraktu/Kierownika Budowy/Kierownika Robót, która realizowała roboty polegające na przebudowie drogi/chodnika/ścieżki rowerowej/parkingu/placu wewnętrznego? Nadmieniamy, iż przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa” a nie „Budowa” czy „Rozbudowa”.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku w przypadku doświadczenia przy realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi/chodnika/ścieżki rowerowej/ parkingu /placu wewnętrznego

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku, wykazanie wykonania należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonych 2 robót budowlanych polegających na przebudowie drogi / chodnika / ścieżki rowerowej / parkingu / placu wewnętrznego? Nadmieniamy, iż przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa” a nie „Budowa” czy „Rozbudowa”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku w przypadku doświadczenia przy realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi/chodnika/ścieżki rowerowej/ parkingu /placu wewnętrznego.

 

Pytanie 7

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej wysyłając je na adres e-mail: sekretariat@spedcont.pl. Prosimy o doprecyzowanie w jakiej formie dokumenty elektroniczne mają zostać przygotowane. Czy oferta wraz z załącznikami ma zostać wydrukowana podpisana a następnie zeskanowana i przesłana na w/w adres e-mail czy też oferta i załączniki do niej mają zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznymi wysłane na w/w adres e-mail? Jeśli wg drugiego sposobu to czy potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów będzie uznane za prawidłowe jeśli plik ze skanem takiego dokumentu zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym czyli tak jak określają to przepisy z zakresu prawa zamówień publicznych?

Odpowiedź:

Oferta wraz z wymaganymi załącznikami składana w formie elektronicznej winna być wydrukowana, podpisana, a następnie zeskanowana i przesłana adres e-mail: sekretariat@spedcont.pl.

 

Pytanie 8

W związku z brakiem załączonego wzorca umowy w dokumentacji postępowania zwracamy się z pytaniem w jakim trybie będzie zawierana przyszła umowa? Sam wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi o zawarciu umowy, ani nie zobowiązuje do jej zawarcie inaczej niż w drodze negocjacji warunków umownych po wyborze oferty. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w takiej sytuacji Wykonawca może bez żadnych konsekwencji prawnych zrezygnować z zawarcia umowy pomimo wyboru jego oferty?

Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom. Zgodnie z Wytycznymi 6.5.2 pkt. 11 b) zgodnie z zasadą konkurencyjności należy wybrać najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 17.

Natomiast zgodnie z Wytycznymi 6.5.2 pkt. 19) Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje zawarcie umowy z wykonawcą w formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy na część zamówienia. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

Pytanie 9

Wykonawca zwraca uwagę, że brak wzorca umowy implikuje istotne problemy prawne i przeczy istocie przetargu np. co będzie w sytuacji warunki umowne przekazane po wyborze oferty będą odbiegały od treści oferty, w szczególności gdy zakres oferty nie będzie tożsamy z treścią umowy (tym samym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy nie będzie tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie) np. wynikną nowe dodatkowe koszty nie ujęte w ofercie, a wynikać będą wprost ze zobowiązań umownych, które wymagają zmiany wynagrodzenia albo strony nie dojdą do porozumienia co do wszystkich warunków umowy? Wykonawca nie może uwzględnić w ofercie zdarzeń przyszłych i nieznanych mu na etapie ofertowania, jako niemożliwe do oszacowania.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu 9.

Zgodnie z Wytycznymi 6.5.2 pkt. 20) nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający uwzględnił możliwość dokonywania zmian w Zapytaniu ofertowym w pkt. XIII

Dodatkowe informacje.

Pytanie 10

W związku z zapisami PFU odnośnie, że „Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz ze wszystkimi załącznikami i ująć w cenie kontraktowej wszystkie wynikające z nich wymagania i roboty. Brak wyszczególnienia w p.9 STWIORB wymagań wyszczególnionych w innych częściach dokumentacji projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych” informujemy, że brak wzorca umowy (zakresu obowiązków i zobowiązań stron) uniemożliwia Wykonawcy uwzględnienie w ofercie wszystkich ryzyk i zobowiązań wynikających z zapisów przyszłej umowy, nieznanej co do treści na etapie ofertowania. W tym stanie rzeczy Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo przygotować i oszacować oferty i ująć w cenie kontraktowej wszystkich wynikających z dokumentów przetargowych wymagań i robót.

Odpowiedź:

Zamawiający w treści zapytania ofertowego w pkt. II Przedmiot zamówienia przedstawił w sposób jednoznaczny i wyczerpujący informacje, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, zgodnie z Wytycznymi (patrz odpowiedź na pytanie nr 8 i 9).

 

Pytanie 11

W związku ze specyfiką zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” brak informacji (możliwości zidentyfikowania) o zakresie istotnych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności warunków i terminów realizacji dla etapu projektowania i robót, warunków płatności, zabezpieczenia należytego wykonania, kar umownych, szczegółowych warunków realizacji robót, w tym robót dodatkowych, kar umownych, odstąpienia od umowy, warunków gwarancyjnych i usuwania ewentualnych wad, zmian umowy (w tym zmiany wynagrodzenia), zasad i warunków podwykonawstwa, warunków ubezpieczenia itd. nie pozwala na oszacowanie i złożenie oferty. Stoi to w ewidentnej sprzeczności z wymaganym oświadczeniem Wykonawcy wg formularza oferty odnośnie „posiadania wszystkich informacje niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty”. Prosimy o podanie wszystkich informacji i warunków w szczególności jak wyżej.

 

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu 8, 9 i 10. Zamawiający w treści zapytania ofertowego w pkt. II Przedmiot zamówienia oraz pkt. III Termin realizacji zamówienia przedstawił w sposób jednoznaczny i wyczerpujący informacje, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający uwzględnił możliwość dokonywania zmian w Zapytaniu ofertowym w pkt. XIII Dodatkowe informacje. Odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy patrz odpowiedź do pytania nr. 16

 

Pytanie 12

W związku z brakiem załączonego wzorca umowy w dokumentacji postępowania zwracamy się o przekazanie projektu umowy jako „warunku sine qua non” przystąpienia do składania oferty, co aktualnie wpływa na brak zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z Wytycznymi 6.5.2 pkt. 11) w celu spełnienia zasady konkurencyjności Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 12, które zawiera wszystkie wymagane elementy.

 

Pytanie 13

Czy zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie placu składowego z betonu asfaltowego? W zapytaniu ofertowym z dnia 30.11.2020 roku na w/w zadanie zamawiający przewidywał wykonanie nawierzchni z betonu cementowego. Nawierzchnia z betonu cementowego jest właściwym rozwiązaniem jeżeli chodzi o nawierzchnie dla terminala przeładunkowego, zabezpiecza przede wszystkim przed powstawaniem kolein w nawierzchni czego nie jest w stanie zagwarantować nawierzchnia z betonu asfaltowego nawet dla kategorii ruchu KR7. Zamawiający w ówczesnym projekcie budowlano-wykonawczym wskazywał, że „Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, GDDKiA 2014 (KTKNS) i obliczeń konstrukcyjnych płyty betonowej, wymiarowanej dla obciążeń powodowanych przez wozidło kontenerów typu Kalmar DRG450-65S5 (maksymalne obciążenie na oś przednią maszyny z ładunkiem wynosi 101 ton)”. Sposób użytkowania nowej nawierzchni przez zamawiającego przy użyciu w/w maszyny m.in. punktowy nacisk nie gwarantuje zachowania odpowiedniej trwałości w okresie użytkowania w tym w okresie gwarancji. Czy zatem Zamawiający dopuści zaprojektowanie i wykonanie jako rozwiązania równoważnego nawierzchni z betonu cementowego?

Odpowiedź:

Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z PFU punkt 1.4.2 Konstrukcja nawierzchni.

 

Pytanie 14

Proszę o doprecyzowanie, czy w ramach doświadczenia potencjału kadrowego wystarczy wykazać jedna robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3,0 mln. zł brutto? Z treści zapytania nie wynika ile ma być robót. Czy Zamawiający uzna za wystarczalne, aby osoba skierowana do realizacji zadania posiadała doświadczenie na jednej budowie o wartości 40 mln zł?

Odpowiedź:

Tak, w ramach doświadczenia potencjału kadrowego wystarczy wykazać jedna robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3,0 mln. zł brutto

 

Pytanie 15

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć wraz z ofertą przygotowaną zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 7 do niniejszego zapytania ofertowego następujące oświadczenia i wykazy: c) wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wraz z referencjami potwierdzającymi kompetencje zawodowe – załącznik nr 11. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności przedkładania referencji potwierdzających kompetencje zawodowe kierownika budowy? Przedkładanie referencji kierowników budowy nie jest powszechną praktyką. Nawet ustawa Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi nie przewidują takiej możliwości ani konieczności.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza nie składanie referencji potwierdzających kompetencje zawodowe pod warunkiem umieszczenia w wykazie niezbędnych informacji, które pozwolą na ewentualne zweryfikowanie posiadanego doświadczenia (stanowi zalacznik 6 Zapytania ofertowego).

 

Pytanie 16

Czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę wniesienia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Przedmioty Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową należytego wykonania umowy, wystawioną przez renomowany bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe mające siedzibę w Polsce, w wysokości 10 % wartości Przedmiotu Umowy netto. Treść gwarancji zostanie uzgodniona z Zamawiającym.