Rozstrzygnięcie przetargu – MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT SP. z o.o. informuje, że z dniem 11. 01. 2021 zakończył się przetarg na wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji dwóch ciągów komunikacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.

Prace budowlane są realizowane w ramach projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów’’, który realizowany jest w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na opublikowany przetarg wpłynęło pięć ofert. Cztery oferty zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Jedna oferta została odrzucona ze względu na brak wymaganych dokumentów stanowiących podstawę do jej rozpatrzenia.

Największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty określonymi w zapytaniu ofertowym otrzymała oferta WŁODAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Pabianicach, Porszewice 31; 95-200 Pabianice, KRS 0000848363, NIP: 728-10-03-292, która zostaje Wykonawcą przedmiotu zamówienia.

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. dziękuje wszystkim Oferentom za udział
w postępowaniu.